Våra användarvillkor

Dessa användarvillkor beskrev de juridiskt bindande villkoren som övervakar din användning av webbplatsen. Genom att logga in på webbplatsen följer du dessa villkor och du intygar att du har befogenhet och kapacitet att ingå dessa villkor. DU BÖR VARA MINST 18 ÅR FÖR ATT KOMMA ÅT WEBBPLATSEN. OM DU INTE HÅLLER MED OM ALLA DESSA VILLKOR LOGGAR DU INTE IN PÅ OCH/ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

Kund - Kund

Följande användarvillkor gäller för alla affärsrelationer mellan klienten och S.N.G-Host (Scooby-Networks-Group) (OVHCloud).

Avvikande, motstridiga eller ytterligare kundvillkor, även om de erkänns, ingår inte i avtalet om inte deras giltighet uttryckligen avtalas.

S.N.G-Host åtar sig härmed att ge Kunden rätt att använda valda tjänster, vid beställning och vid betalning av en fast avgift från Kunden.

Tjänsterna är inte inriktade på eller avsedda att användas av någon under 18 år. Genom att använda Tjänsterna intygar och garanterar du att du är 18 år eller äldre.

Kund - Åtar sig

Skicka in rätt klientidentifierings- och kontaktinformation och informera S.N.G-Host om dess ändringar i tid. På begäran av huvudmannen, bevisa att informationen är säker.

Förvara S.N.G-Host på ett säkert sätt medföljande inloggningsuppgifter.

Se till att tjänsten som tillhandahålls kunden inte kommer att användas direkt eller indirekt, för obehörig aktivitet, inklusive, men inte begränsat till, massutskick av post,  skador på datorsystem, nätverk, drift eller säkerhet, samt i strid med tillämpliga rättsakter i USA, rättigheterna för S.N.G-Host och tredje part.

Informera omedelbart S.N.G-Host om driftstörningar.

Acceptera resursanvändningsdata som tillhandahålls av S.N.G-Host och betala för användningsresurser i enlighet med proformafaktura som genererats för klienten.

Om du vill anlita en kompetent systemadministratör för att permanent underhålla en uthyrningsserver tillhandahåller du programuppdateringar och säkerhet i rätt tid eller utför dem på egen hand.

Vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa maskinvarusäkerheten.

Klient - Betalningsvillkor  och fakturering

Serviceavgiften anges i proformafakturan som förberetts för Kunden. Tjänsten betalas i förskott för den överenskomna tidsperioden.

Kunden måste betala till S.N.G-Host senast den tidsgräns som fastställts för betalning av proformafaktura. I händelse av utebliven betalning har S.N.G-Host rätt att tillämpa en extra avgift för återanimering av tjänsten.

Tjänstparametrar anges på S.N.G-Host-webbplatsen.

S.N.G-Host förbehåller sig rätten att ändra priser och informera kunden om detta senast 1 (en) månad före nästa faktureringsperiod.

Kunden samtycker till att ta emot meddelanden och fakturor via e-post.

Kunderna samtycker till att betala en 20% gatewayavgift på alla betalningar.

Kund - rättigheter och ansvar

S.N.G-Host åtar sig: Senast inom 3 (tre) arbetsdagar från det datum då användarvillkoren 2.2-artikeln uppfylldes för  att ge kunden rätt att använda de beställda tjänsterna under en betald period eller om tjänsten inte tillhandahålls direkt av S.N.G-Host processorder.

Senast inom 14 (fjorton) kalenderdagar före tjänstens utgång skickar du den klientgenererade proformafakturan för förnyelse av tjänsten.

Senast inom 1 (en) kalenderdag för att åtgärda fel på tjänster på grund av fel på nodmaskinvaran eller programvaran från S.N.G-Host-sidan.

Kunden tar fullt ansvar i händelse av tvister om giltigheten av de tjänster som erbjuds dem.

Avtalet är giltigt på obestämd tid, med verkan från det ögonblick då kunden skickar in en order.

Tillgång till webbplatsen som omfattas av dessa villkor S.N.G-Host ger dig icke-överförbar, begränsad licens för att komma åt webbplatsen endast för din egen personliga eller icke-kommersiella användning.

Kunden samtycker till att  du inte ska komma åt webbplatsen för att bygga en liknande eller konkurrenskraftig webbplats.